QUY CHÊ TỔNG QUÁT SÁCH LỄ RÔMA

 

08 August 2013

---oOo---

 

Chương V. Cách Xếp Đặt Và Trang Trí Thánh Đường Dể Cử Hành Thánh Lễ

. Những Gì Cần Phải Có êể Cử Hành Thánh Lễ

  • II. Các Thánh Lễ Cầu Cho Người Qua Đời

: Các Thích Nghi Thuộc Quyền Giám Mục và Hội Đồng Giám Mục

 

 Tiếp theo [Lời Mở Đầu]

 

 

TOP

 

Folder Quy Chế Tổng Quát

Sách Lễ Roma

  1. Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (QCTQ-SL-Roma) 01

  2. Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (QCTQ-SL-Roma) 02

  3. Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (QCTQ-SL-Roma) 03

  4. Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (QCTQ-SL-Roma) 04

  5. Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (QCTQ-SL-Roma) 05

  6. Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (QCTQ-SL-Roma) 06

Links

  1. Quy chế Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam 

  2. Quyền năng của Đức Mẹ Maria đối vói ma quỷ

  3. Quyền năng tuyệt diệu của chuỗi kinh Mân Côi 

m m m

Trang Chủ

Tài Liệu

Tông Thư

Các Hiệp Hội

Download

Thơ - Văn

Since 25 December 2012